Bài 1. Mở đầu về phương trình


Đề bàiHai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa: Hai phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.Lời...
- Một phương trình với ẩn x là hệ thức có dạng A(x) = B(x), trong đó A(x) gọi là vế trái, B(x) gọi là vế phải.- Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn x thoả mãn (hay...
Đề bàiHãy cho ví dụ về:a) Phương trình với ẩn y;b) Phương trình với ẩn u.Lời giải chi tiếta) Phương trình với ẩn y: 15y + 1b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11
Đề bàiVới mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?a) 4x - 1 = 3x - 2;           b) x + 1 = 2(x - 3);    ...
Đề bài Hãy điền vào chỗ trống (…):a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …Lời giải chi tiếta) Phương trình x = 2 có tập...
Đề bàiTrong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình:                               (t + 2)2 = 3t...
Đề bàiXét phương trình \(x + 1 = 1 + x\). Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi \(x\). Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình...
Đề bàiNối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:a) 3(x - 1) = 2x - 1                  -1        b) \( \frac{1}{x+1}=1-\frac{x}{4}\)                   ...