Bài 10: Axit nuclêic


Đề bàiMô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì?Lời giải chi tiết* Thành phần cấu tạo của một nucleôtit gồm...
Đề bàiTrình bày cấu trúc của phân tử ADN theo mô hình Watson - Crick.Lời giải chi tiếtTheo mô hình Watson và Crick cấu trúc phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch pôlinuclêôtit (mỗi mạch do...
Đề bàiPhân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN.Lời giải chi tiếtCác loại liên kết trong phân tử ADN:- Liên kết phôtphođieste: là liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit (axit phôtphoric của một nuclêôtit liên kết với...
Đề bàiChọn câu trả lời đúng. Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở:a) Số nhóm - OH trong đường ribôzơb) Bazơ nitơc) Đường ribôzơd) PhôtphatLời giải chi tiếtĐáp án: b) Bazơ nitơ
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong những câu sau:a) Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một chuỗi………..b) Mỗi nuclêôtit gồm nhóm phôtphat, đường đêôxiribôzơ và một trong bốn ……….(A, G,...