Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII


Bài tập 4. Hãy điền vào bảng dưới đây những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời TrầnCơ quanChức năng, nhiệm vụQuốc sử viện   Thái y viện   Tôn nhân phủ   Hà đê sứ   Đồn điền...
Bài tập 5. Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần ở thế kỉ XIII vào bảng dưới đây.Tình hình kỉnh tê (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) Tổ chức...
Bài tập 6. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.Trả lời Dựa vào SGK Lịch sử 7 vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần thành 3 cấp:-  Cấp triều đình: Vua - Thái thượng hoàng       ...
Bài tập 7. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần.- Giống nhau:-     Khác nhau:Trả lời  -Bộ máy quan lại thời Lý - Trần có...
Bài tập 8. Nhà Trần đã làm gì để phụq hồi và phát triển kinh tế?Trả lời Nhà Trần thực hiện nhiều biện pháp khuyến nông, phát triển kinh tế nông nghiệp, thủ công, thương nghiệp (nêu dẫn chứng cụ thể).
Bài tập 9. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?Trả lời Luật pháp nhà Trần có điểm khác thời Lý là cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.
Bài tập 10. Theo em, dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố, pháp luật được tãng cường đã có tác dụng gì trong công cuộc xây dựng chính...
Bài tập 1. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225.2.  Trần Cảnh lên ngôi vua lúc 8 tuổi.3.   Thời Trần,...
Bài tập 2. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.1.Thời Trầna)Cửa biển Hội Thống2.Hà Tĩnhb)Cảng Vân Đồn3.Thanh Hóac)Cửa biển Hội Triều4.Quảng Ninhd)Chế độ Thái thượng hoàngTrả lời 1 - d;2-a;3-c;4-b.
 Bài tập 3. Hãy điền các sự kiện, nội dung lịch sử về sự thành lập của nhà Trần cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng sau:Thời gianSự kiện lịch sửTừ cuối thế kỉ XII    Tháng 12 năm...