Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện phápA. chiêu tập dân nghèo khai hoang.B. bắt dân binh đi khai hoang.C. vương...
Bài tập 2. Trình bày nét chính sự phát triển kinh tế dưới thời Trần. Những nguyên nhân nào đưa đến sự phát triển kinh tế thời Trần?-  Nông nghiệp:-    Thủ công nghiệp:-   Thương nghiệp:-    Nguyên nhân đưa đến sự phát...
Bài tập 3. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.1.Hịch Tướng Sĩa)Lê Văn Hưu2.Phò giá về kinhb)Hồ Nguyên Trừng3.Phú sông Bạch Đăngc)Trương Hán Siêu4.Đại Việt Sử Kýd)Trần Quang Khải5.Súng...
Bài tập 4. Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần.Trả lời  Ở thời Trần, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn như tục thờ...
Bài tập 5. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảngThời gianSự kiện lịch sử Nhà Trần định lệ thi Thái học sinh. Nhà Trần quy định chọn Tam khôi. Biên soạn xong bộ...
Bài tập 6. Hãy điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc mới hoặc được tu sửa dưới thời Trần ghi ở ô bên trái.Công trình kiến trúcĐịa phươngTháp Phổ Minh Thành Tây Đô Cung Thái...
Bài tập 7. Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thế nào?Trả lời Đạo Phật phát triển nhưng không bằng thời Lý.* Nho giáo ngày càng phát triển mạnh (Do các nhà Nho được bổ nhiệm vào bộ máy...
Bài tập 8. Nêu những thành tựu của nền giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thời Trần?Trả lời Nhận xét: Tinh hình giáo dục thời Trần phát triển hơn thời Lý. Giáo dục, thi...