Bài 17: Ôn tập chương II và chương III – Lịch sử 7


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Thời đại Lý - Trần kéo dài trong khoảng thời gianA. từ năm 1005 đến năm 1400.B. từ cuối năm 1009 đến năm 1400.C. từ năm...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Ngô Quyền là người quyết định bỏ chức Tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc.2. Lý Công Uẩn là vị vua đầu...
Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với năm diễn ra các sự kiện lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong bảng sau.Thời gianQuốc hiệu (tên nước), Kỉnh đô Đại Cồ...
Bài tập 4. Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.Các cuộc kháng chiếnThòi gianKết quảCuộc kháng chiến do...
Bài tập 5: Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử1. làm Tiết chế chỉ huy 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược thời Trần a) Ngô Quyền2. thực...
Bài tập 6. Hãy điền vào bảng dưới đây về hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần.Các thời kìHệ thống hành chính các cấpThời Tiền Lê    Thời Lý    Thời Trần   Trả lời Các thời kìHệ thống hành chính các...
Bài tập 7. Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV'Trả lời  Nguyên nhân thắng lợi: nhân dân, quân đội ta có lòng...
Bài tập 8. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIVTrả lời Ý nghĩa bảo vệ độc lập, tạo điều kiện để phát triển đất...
Bài tập 9. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau?-   Giống nhau:           - Khác nhau:Trả lời Giống nhau là đều theo mô hình chế độ quân chủ trung...
Bài tập 10. Hãy nêu tóm tắt những thành tựu nổi bật trong các.:r.h • _*: úL văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời L\' - Trẳn--    Kinh tế:       - Văn hoá, giáo...