Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nhà Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đầu thế kỉ XVA. vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.B. vì quý tộc nhà Trần cầu...
Bài tập 2. Hãy điền mốc thời gian vào bảng dưới đây cho phÙ hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV.Thời gianSự kiện lịch sử Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta.  Quân...
Bài tập 3. Hãy nối các ô bên phải với ồ bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử1.  Quân nhà Hồ bị đánh bại ở thành Đa Banga) chia quân làm 2 cánh tràn vào nước...
Bài tập 4. Hãy điền vào bảng dưới đây địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta và quý tộc nhà  TRần Tên cuộc khởi nghĩaĐịa phương có cuộc khởi nghĩaKhởi nghĩa Phạm...
Bài tập 5. Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạoTrả lời - Tháng 11 – 1406 quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh...
Bài tập 6. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta Trả lời  Rất thâm độc, tàn bạo...
Bài tập 7. Trình bày tóm tắt diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần lãnh đạo. Tại sao các cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trầ Quý Khoáng bị thất bại?- Tóm tắt diễn biến:...
Bài tập 8. Nhận xét của em về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta đầu thế kỉ XV trước khởi nghĩa Lam Sơn.Trả lời Sôi nổi, khá rầm rộ...