Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let


1. Định lí đảoNếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. 2....
Đề bàiTìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng định lý TaLet đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam...
Đề bài Tính các độ dài x,y trong hình 14.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng: hệ quả của định lý TaLet, định lý Pitago.Lời giải chi tiết* Trong hình 14aMN // EF, theo định lí Ta-lét ta có:\(...
Đề bàia) Để chia đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC, CD, DB bằng nhau?b) Bằng cách tương tự,...
Đề bàiCho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ điểm A và B đến cạnh AC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Hệ quả...
Đề bài∆ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)a) Chứng minh rằng:\(\frac{AH'}{AH}\) = \(\frac{B'C'}{BC}\).b) Áp dụng: Cho biết AH' = \(\frac{1}{3}\) AH...
Đề bài∆ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)a) Tính độ dài đoạn MN và EF.b) Tính...
Đề bàiCó thể đo dược chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tình chiều rộng của khúc sông...
Đề bàiCó thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ đo đơn giản được không?Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:Hai cọc...
Đề bàiCho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p ( cùng đơn vị đo).Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:a) \(\frac{x}{m}\)= 2;     b) \(\frac{x}{n}\) = \(\frac{2}{3}\);       c) \(\frac{m}{x}\) = \(\frac{n}{p}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hệ quả...