Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân


1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dươnga) Tính chấtKhi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng...
Đề bàia) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào?b) Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c dương...
Đề bàiCho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.Lời giải chi tiếta < b 
Đề bàiMỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?a) \((-6).5 < (-5).5\);                                  b) \((-6).(-3) < (-5).(-3)\);c) \((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004\);d) \(-3x^2 ≤ 0\)Phương pháp giải -...
Đề bàiCho a < b, hãy so sánh:2a và 2b;   2a và a + b;    -a và -b.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số...
Đề bàiSố a là số âm hay dương nếu:a) 12a < 15a?             b) 4a < 3a?              c) -3a > -5aPhương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các...
Đề bàiCho a < b, chứng tỏ:a) 2a - 3 < 2b - 3;                    b) 2a - 3 < 2b + 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính...
Đề bàiCho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai ?a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) ;  b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) ;c) \(\hat B + \hat C < {180^0}\) ; d) \(\hat A + \hat...
Đề bàia) So sánh (-2).3 và -4,5.b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:(-2).30 < -45;                                       (-2).3 + 4,5 <0.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ...
Đề bàiCho a < b, chứng minh:a) 3a + 1 < 3b + 1;                                b)-2a – 5 > -2b – 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với...
Đề bàiChứng minh:a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14;                   b)(-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và...
Đề bàiSo sánh a và b nếu:a) a + 5 < b + 5                                     b) -3a > -3b;c) 5a – 6 ≥ 5b – 6 ;                               d) -2a + 3 ≤ -2b + 3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiCho a < b, hãy so sánh:a) 2a + 1 với 2b + 1;                             b) 2a + 1 với 2b +3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân...