Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải


1. Hai quy tắc biến đổi phương trìnha) Quy tắc chuyển vếTrong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.b) Quy tắc nhân với một sốTrong...
Đề bàiGiải các phương trình:a) x – 4 = 0;b) 3/4 + x = 0;c) 0,5 – x = 0.Lời giải chi tiếta) x – 4 = 0⇔ x = 0 + 4⇔ x = 4Vậy phương trình có một...
Đề bàiGiải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.Lời giải chi tiết- 0,5x + 2,4 = 0⇔ -0,5x = -2,4⇔ x = (-2,4)/(-0.5)⇔ x = 4,8Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 4,8
Đề bàiTính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA): 2;2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để...
Đề bài Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:a) 1 + x = 0;     b) x + x2 = 0       c) 1 - 2t = 0;d) 3y = 0;      ...
Đề bàiGiải các phương trình:a) 4x - 20 = 0;                        b) 2x + x + 12 = 0;c) x - 5 = 3 - x;        ...
Đề bàiGiải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:a) 3x - 11 = 0;           b) 12 + 7x...