Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào


1. Thành phần hóa học của tế bàoBốn nguyên tố C, H, O và N là những nguyên tố chính góp phần tạo nên khoảng 96% khối lượng các cơ thể sống. Do phân tử nước có tính phân cực...
Để có thể nắm chắc được các khái niệm và nội dung cơ bản của từng bài từng chương và thấy được các mối quan hệ hữu cơ giữa các kiến thức của các bài, các chương với nhau, các...