Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện


Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo.B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng.C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V...
Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảmB. Cường độ dòng...
Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.3. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn...
Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?Trả lời:Chọn A
Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.1. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu a) thì đèn sáng dưới mức giá...
Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.1. Hai cực của nguồn điện2. Số vôn ghi trên dụng cụ điện3. Số vôn...
Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.1. Luôn có hiệu điện thế giữa2. Khi có hiệu điện thế giữa3. Không có hiệu điện...
Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6.a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.b) So sánh số chỉ của vôn...
Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ li, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì...
Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0 (hình 26.2)? Trả lời: Chọn D
Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạchb) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạchc) Giữa hai cực cửa một pin...
Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.a) Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.b) Cho biết mỗi vôn kế...
Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?A. Nếu mắc vôn kê vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đóB....
Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?A.  Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.B.  Là giá trị của...
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hởB. Luôn nhỏ...