Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp


Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?Hướng dẫn:Chọn B
Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:a) Số chỉ của ampe kế A2. b) Cường độ dòng điện qua các đèn Đ1 và Đ2.Trả lời:a) Số chỉ của ampe...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V ; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.b) Biết U13 = 11,2V; U12 =5,8V. Hãy tính U23.c) Biết U23 = 11,5V; U13 = 23,2V....
Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các...
Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so...
Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch          ...
Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?A. Ii...
Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau? Trả lời:=> Chọn B
Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế V có số chỉ là U = 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là...
Cho mạch điện có sơ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1, lớn hơn so với dòng điện chạy...
Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.Trả...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.a) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và Vi có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?b)...
Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11 trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V; vôn kế V1 có số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.Trả...