Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với mạch điện song song


Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.2. Hỏi phải đóng hay ngắt các công tắc như thế nào để: a) Chỉ có đèn Đi sángb) Chỉ có đèn Đ2 sángc) Cả hai đèn Đi và Đ2 đều sángTrả lời:a) Để...
Có mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song.Trả lời:Trong các sơ đồ a), b) và d).  
Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng...
Chỉ xét các sơ đồ ở hình 28.1, trong đó hai đèn được mắc song song Hãy:a) Ghi chữ M, N cho hai điểm nốĩ chung của hai bóng đèn.b) Ghi chữ I cho dòng điện chạy trong mạch chính...
Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưới đây?A. Cường độ dòng diện mạch chính nhỏ hơn tổng các...
Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào dưới đây?A. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt âm của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.B. Mắc vôn...
Hai bóng đèn trong các mạch điện có sơ đồ nào dưới đây (hình 28.3) không mắc song song với nhau?Trả lời:=> Chọn A
Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai...
Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Đ1 có ghi 6V và một bóng đèn Đ2 có ghi 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn...
Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào dưới đây?A. Để các đèn luôn sáng bình thường.B. Để dễ dàng mắc mạch điện hơnC. Để khi một bóng đèn hỏng (đứt dây...
Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.1. Luôn có hiệu điện thế giữa               2. Khi...
Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn...
Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.a) Hỏi vôn kế có số chỉ là bao nhiêu? Vì sao? b) Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch thì...
Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.1. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn chưa mắc vào mạch2. Hiệu điện...
Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 1. Nếu hai bóng đèn giống nhau đều có ghi 3V và được mắc nối...
Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V.a) Khi mắc đèn và quạt này vào cùng một ổ lấy điện ở gia đình, thì chúng được mắc với nhau như thế nào?b) Hiệu điện thế giữa hai...
Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2.a) Hãy tính cường độ dòng...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.6.a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.    b) Biết cường độ dòng điện chạy...
Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7,  hai bóng đèn là giống nhau.a) Cần dùng mấy ampe kế để có thể đo đồng thời cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua mỗi bóng đèn Đ1, Đ2?...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, trong đó vôn kế chỉ U = 3V, ampe kế A chỉ I = 0,6A, ampe kế A1 chỉ l1 = 0,32Aa) Tìm số chỉ I2 của ampe kế A2b) Tìm hiệu điện...