Bài 3. Bất phương trình một ẩn


1. Bất phương trình một ẩnBất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≥ B(x) hoặc A(x) ≤ B(x).Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải.Nghiệm của bất...
Đề bàia) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình x2 ≤ 6x –5b) Chứng tỏ các số 3; 4 và 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình vừa nêu. Lời...
Đề bàiHãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất phương trình x > 3, bất phương trình 3 < x và phương trình x = 3. Lời giải chi tiết- Bất phương trình x > 3 có...
Đề bàiKiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:a) 2x + 3 < 9;                b) -4x > 2x + 5;...
Đề bàiViết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:a) x < 4;          b) x ≤ -2;           c) x > -3;          ...
Đề bàiHình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên trục số.Lời giải...
Đề bàiHãy lập bất phương trình cho bài toán sau:Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao...