Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng1. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng làA. Anh.                   B. Pháp.                  c. Ý.                 D. Hi Lạp.2. Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu làA. Ra-bơ-le,...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm,...
Bài tập 4. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng? Trả lời - Nguyên nhân:+ Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu,...