Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác


Đề bàiTam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng \(\frac{m}{n}\).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h25)Phương pháp...
Đề bàiTam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Tính chất đường phân giác của tam...
Đề bàiCho hình thang ABCD (AB // CD).Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F.Chứng minh rằng:a) \(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{BF}{FC}\);      b) \(\frac{AE}{AD}\) = \(\frac{BF}{BC}\)    c) \(\frac{DE}{DA}\) = \(\frac{CF}{CB}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiCho hình thang ABCD (AB //CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhat tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự E và...
Đề bàia) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB= m, AC= n( n>m). Và diện tích của tam giác ABC là S.b) Cho n =...
Đề bàiĐố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:\(O_{1}\) = \(O_{2}\) = \(O_{3}\) = \(O_{4}\) = \(O_{5}\) = \(O_{6}\).Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Tính...
Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.Chú ý:Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác
Đề bàiVẽ tam giác ABC, biết:AB = 3cm; AC = 6cm; \(\widehat A = {100^o}\)Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số...
Đề bàiXem hình 23a.a) Tính x/y.b) Tính x khi y = 5.Lời giải chi tiếta) Dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác, ta có\({{AB} \over {AC}} = {{BD} \over {DC}} \Rightarrow {{3,5} \over {7,5}} = {x \over...
Đề bàiTính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất của tỉ lệ thức.Lời giải...