Bài 30: Giảm phân


Đề bàiLập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân.Lời giải chi tiết  Nguyên phânGiảm phân Giống nhau- Đều có thoi phân bào.- Lần phân bào II của giảm phân diễn ra giống nguyên phân: NST kép xếp thành...
Đề bàiTại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể?Lời giải chi tiếtQuá trình giảm phân lai tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ...
Đề bàiNêu ý nghĩa của giảm phân.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của giảm phân:* Nhờ có giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) và qua thụ tinh giữa giao tử đực và...
Đề bàiỞ người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân, xác định số nhiễm sắc thể kép, số cặp nhiễm sắc thể tương đồng (không tính đến cặp nhiễm sắc...
Đề bàiSự tiếp hợp và trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?a) Kì trung gianb) Kì đầu lần phân bào Ic) Kì giữa lần phân bào Id) Kì đầu lần phân bào IILời giải chi tiếtĐáp...