Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật


Đề bàiVi khuẩn có thể sinh sản bằng các hình thức nào?Lời giải chi tiếtHình thức sinh sản của vi khuẩn:- Phân đôiHầu hết vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi.Trong quá trình này, mỗi tế bào tăng lên...
Đề bàiQuá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiếtQuá trình nảy chồi ở nấm men:Ở nấm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đôi còn đa số sinh sản theo kiểu...
Đề bàiHãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men.Lời giải chi tiếtSự tạo thành bào tử ở nấm men:Nấm men có thể sinh sản hữu tính. Khi tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành...
Đề bàiNấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào?Lời giải chi tiếtNấm sợi có thể sinh sản bằng bào tử hữu tính là bào tử tiếp hợp. Bào tử tiếp hợp được bao bọc...