Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn


1. Định nghĩaBất phương trình dạng ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0, ax + b < 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã...
Đề bàiTrong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:a) 2x – 3 < 0;b) 0.x + 5 > 0;c) 5x – 15 ≥ 0;d) x2 > 0. Lời giải...
Đề bàiGiải các bất phương trình sau:a) x + 12 > 21;b) -2x > -3x – 5. Lời giải chi tiếta) x + 12 > 21 ⇔ x > 21 - 12 ⇔ x > 9Vậy tập nghiệm của bất phương...
Đề bàiGiải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):a) 2x < 24;b) -3x < 27. Lời giải chi tiếta) 2x < 24 ⇔ 2x.\({1 \over 2}\) < 24. \({1 \over 2}\) ⇔ x < 12Vậy tập nghiệm của bất phương...
Đề bàiGiải bất phương trình - 4x – 8 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Lời giải chi tiết-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ⇔ x > -2Vậy tập nghiệm của bất phương trình...
Đề bàiGiải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:a) x - 5 > 3;                   b) x - 2x < -2x + 4;c) -3x > -4x + 2;    ...
Đề bàiGiải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):a) 0,3x > 0,6;              b) -4x < 12;c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.Phương...
Đề bàiGiải thích sự tương đương sau:a) x - 3 > 1 <=> x + 3 > 7;            b) -x < 2 <=> 3x > -6Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa...
Đề bàiGiải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) 1,2x < -6;                         b) 3x + 4 > 2x + 3Phương pháp giải -...
Đề bàiGiải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) 2x - 3 > 0;                  b) 3x + 4 < 0;c) 4 - 3x ≤ 0;      ...
Đề bàiGiải các bất phương trình:a) 2x - 1 > 5;               b) 3x - 2 < 4;c) 2 - 5x ≤ 17;              d) 3 - 4x ≥ 19.Phương...
Đề bàiGiải các bất phương trình:a) \( \frac{2}{3}\)x > -6;             b) \( -\frac{5}{6}\)x < 20;c) 3 - \( \frac{1}{4}\)x > 2;          d) 5 - \( \frac{1}{3}\)x > 2.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiHình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.Lời giải chi...
Đề bàiĐố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4  - 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 - 6b) (-0,001)x > 0,003.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Giải tìm...
Đề bàiCho bất phương trình x2 > 0a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho...
Đề bàiTìm x sao cho:a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5. Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý: -...
Đề bàiMột người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng?Phương...
Đề bàiGiải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) \({{15 - 6x} \over 3} > 5\)                                 b) \({{8 - 11x}...
Đề bàiGiải các bất phương trình:a) 8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6);                     b) 2x(6x – 1) > (3x – 2)(4x +3).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai...
Đề bàiĐố: Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và Hóa. Chiến đã thi ba môn và được kết quả như bảng sau:MônVănTiếng AnhHóaĐiểm8710Kì thi quy định muốn đạt loại giỏi phải có điểm...
Đề bàiTìm sai lầm trong các “lời giải” sau:a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.b) Giải...