Bài 4. Cacbohiđrat và lipit


1. Cấu trúc hóa họcCacbohiđrat là hợp chất hữu cơ chỉ chứa 3 loại nguyên tố là cacbon, hiđrô,ôxi và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Một trong số các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các...
1. MỡMỗi phân tử mỡ đều được hình thành do một phân tử glixêrol (một loại rượu, 3 cacbon) liên kết với 3 axit béo (hình 4.2). Mỗi axit béo thường được cấu tạo từ 6 đến 18 nguyên tử...
Đề bàiHãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.Lời giải chi tiết- Các loại đường gồm:1. Đường đơn (ví dụ như glucozơ, fructozo, galactozo) có chức năng chủ yếu...
Đề bàiThuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:a) Đường đơn       b) Đường độic) Tinh bột           d) Cacbohiđrate) Đường đa.Lời giải chi tiếtCacbohidrat là thuật ngữ bao...
Đề bàiNêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat.Lời giải chi tiếtCấu trúc của cacbohiđrat: Cacbohiđrat được cấu tạo chủ yếu từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Một trong đơn...
Đề bàiNêu các loại lipit và cho biết chức năng của các loại lipit.Lời giải chi tiếtCác loại lipit trong cơ thể sống là: mỡ, phôtpholipit, sterôit, sắc tố và vitamin.* Mỡ: được hình thành do 1 phân tử glixêrol...