Bài 4. Diện tích hình thang


1. Công thức tính diện tích hình thangDiện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.$$S = {1 \over 2}\left( {a + b} \right).h$$2. Công thức tính diện tích hình bình hànhDiện tích hình...
Đề bàiHãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.136). Lời giải chi tiếtSADC = \({1 \over 2}\) AH.DCSABC = \({1 \over 2}\)AH.ABSABCD = SABC + SADC = \({1 \over 2}\)AH.AB + \({1 \over 2}\)AH.DC = \({1 \over...
Đề bài Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.Lời giải chi tiếtHình bình hành là hình thang có hai đáy bằng nhau⇒ Hình bình hành có cạnh đáy a và chiều...
Đề bàiTính diện tích hình thang \(ABED\) theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật \(ABCD\) là \(828m^2.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình chữ...
Đề bàiVì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích? Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước.Phương pháp giải -...
Đề bàiXem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE. Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích tam giác, hình bình hành.Lời giải chi...
Đề bàiKhi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: tính chất trung điểm, công thức tính diện tích hình thang.Lời...
Đề bàiTrên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy so sánh diện tích hai hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức diện...
Đề bàiXem hình 144. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình bình hành, hình chữ nhật.Lời giải...