Bài 4. Phương trình tích


1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 02. Cách giải: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 03. Các bước giải:Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng tổng quả A(x).B(x) = 0 bằng cách: - Chuyển tất cả...
Đề bàiPhân tích đa thức \(P\left( x \right) = \left( {{x^2} - 1} \right) + \left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\) thành nhân tử.Lời giải chi tiết\(\eqalign{& P\left( x \right) = \left( {{x^2} - 1} \right) +...
Đề bàiGiải phương trình:(x – 1)(x2 + 3x – 2) – (x3 – 1) = 0. Lời giải chi tiết(x – 1)(x2 + 3x – 2) – (x3 – 1) = 0⇔ (x – 1)(x2 + 3x - 2) - (x - 1)(x2 + x + 1)...
Đề bàiGiải phương trình (x3 + x2) + (x2 + x) = 0. Lời giải chi tiết(x3 + x2) + (x2 + x) = 0⇔x2 (x + 1) + x(x + 1) = 0⇔(x2 + x)(x + 1) = 0⇔x(x + 1)(x + 1) = 0⇔x =...
Đề bàiGiải các phương trình:a) (3x - 2)(4x + 5) = 0;                         b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0;c) (4x + 2)(x2 +  1) = 0;    ...
Đề bàiBằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:a) 2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0                      b) (x2 - 4) + (x -...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(x\left( {2x - 9} \right) = 3x\left( {x - 5} \right)\)b) \(0,5x\left( {x - 3} \right) = \left( {x - 3} \right)\left( {1,5x - 1} \right)\)c) \(3x - 15 = 2x\left( {x - 5} \right)\)d)...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) - 4 = 0\)b) \({x^2} - x =  - 2x + 2\)c) \(4{x^2} + 4x + 1 = {x^2}\)d) \({x^2} - 5x + 6 = 0\)Phương pháp giải...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(2{x^3} + 6{x^2} = {x^2} + 3x;\)b) \(\left( {3x - 1} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) = \left( {3x - 1} \right)\left( {7x - 10} \right)\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Chuyển vế phải...
TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)Chuẩn bị:Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em sao cho các nhóm đều có em học sinh giỏi, học khá, học trung bình,… Mỗi nhóm tự đặt cho nhóm mình một...