Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


1. Điều kiện xác định của một phương trìnhĐiều kiện xác định của phương trình là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0. Điều kiện xác định của...
Đề bàiGiá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không? Vì sao?Lời giải chi tiếtGiá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình.Vì tại x = 1 thì \({1 \over {x - 1}}\) có...
Đề bàiTìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:\(\eqalign{& a)\,\,{x \over {x - 1}} = {{x + 4} \over {x + 1}}  \cr & b)\,\,{3 \over {x - 2}} = {{2x - 1} \over {x - 2}} -...
Đề bàiGiải các phương trình trong câu hỏi 2 Lời giải chi tiết\(\eqalign{& a)\,\,{x \over {x - 1}} = {{x + 4} \over {x + 1}}  \cr &  \Leftrightarrow {{x\left( {x + 1} \right)} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {x...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \( \frac{2x-5}{x+5}\) = 3;                                  b) \( \frac{x^{2}-6}{x}=x+\frac{3}{2}\)c) \( \frac{(x^{2}+2x)-(3x+6)}{x-3}=0\);               d) \( \frac{5}{3x+2}\) = 2x - 1Phương pháp...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \( \frac{2x-1}{x-1}+1=\frac{1}{x-1}\);                        b) \( \frac{5x}{2x+2}+1=-\frac{6}{x+1}\)c) x +  \( \frac{1}{x}\) = x2 + \( \frac{1}{x^{2}}\);                            ...
Đề bàiBạn Sơn giải phương trình \({{{x^2} - 5x} \over {x - 5}} = 5\left( 1 \right)\) như sau:(1)   ⇔\({x^2} - 5x = 5\left( {x - 5} \right)\)⇔\({x^2} - 5x = 5x - 25\)⇔\({x^2} - 10x + 25 = 0\)⇔\({\left(...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({1 \over {x - 2}} + 3 = {{x - 3} \over {2 - x}}\)                               b) \(2x - {{2{x^2}} \over {x...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({1 \over {x - 1}} - {{3{x^2}} \over {{x^3} - 1}} = {{2x} \over {{x^2} + x + 1}}\)b) \({3 \over {\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}} + {2 \over {\left( {x...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({1 \over x} + 2 = \left( {{1 \over x} + 2} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)\) ;  b) \({\left( {x + 1 + {1 \over x}} \right)^2} = {\left( {x - 1 - {1 \over x}}...
Đề bàiTìm các giá trị của \(a\) sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng \(2\):a) \({{3a - 1} \over {3a + 1}} + {{a - 3} \over {a + 3}}\)              ...