Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đốiGiá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau:|a| = a khi a ≥ 0|a| = -a khi a < 02. Giải một số phương trình chứa...
Đề bàiRút gọn các biểu thức:a) C = |-3x| + 7x – 4 khi x ≤ 0;b) D = 5 – 4x + |x - 6| khi x < 6. Lời giải chi tiếta) x ≤ 0 nên – 3x ≥...
Đề bàiGiải các phương trình:a) |x + 5| = 3x + 1;b) |-5x| = 2x + 21. Lời giải chi tiếta) Với x ≥ -5 thì x + 5 ≥ 0 nên |x + 5| = x + 5x + 5...
Đề bài Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:a) \(A = 3x + 2 + |5x| \) trong hai trường hợp: \(x ≥ 0\) và \(x < 0\);b) \(B = |-4x| -2x + 12\) trong hai trường...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(|2x| = x - 6\);                   b) \(|-3x| = x - 8\);c) \(|4x| = 2x + 12\);              d) \(|-5x| - 16 =...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(|x - 7| = 2x + 3\);                    b) \(|x + 4| = 2x - 5\);c) \(|x + 3| = 3x - 1\);        ...