Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất


Định líNếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng
Đề bàiHai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao choAM =...
Đề bàiTìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng: Ba cạnh ΔABC tương ứng tỉ lệ với ba cạnh ΔDFE\(\left( {{{AB} \over {DF}} = {{AC} \over {DE}} = {{EF} \over {BC}} = {1 \over 2}} \right)\)⇒ ΔABC ∼ ΔDFE Lời...
Đề bàiCho tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35. a) Tam giác ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.Phương pháp giải -...
Đề bàiTam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh là \(AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm\). Tam giác \(A'B'C'\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) và có chu vi bằng \(55 cm\).Hãy tính độ dài các cạnh của \(A'B'C'\) (làm tròn đến chữ số thập...
Đề bàiCho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là \(\frac{15}{17}\) và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là \(12,5 cm\). Tính hai cạnh đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: - Tính chất của...