Bài 6. Axit nuclêic


1. Cấu trúc của ADNADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit lại có cấu tạo gồm 3 thành phần là đường pentôzơ (đường 5 cacbon), nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có...
1. Cấu trúc của ARNPhần tử ARN cũng có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà mỗi đơn phân là một nuclêôtit. ARN có 4 loại nuclêôtit là A (ađênin), U (uraxin), G (guanin), X (xitôzin). Tuyệt đại đa...
Đề bàiQuan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử ADN.Lời giải chi tiết- ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là một nucleotit- Có 4 loại nucleotide là A,T,G, X.- Mỗi phân tử...
Đề bàiHãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.Lời giải chi tiếtADN mang chức năng lưu giữ và truyền đạt thông...
Đề bàiCó bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?Lời giải chi tiếtCó 3 loại phân tử ARN:- mARN - ARN thông tin: Có chức năng sao chép thông tin di truyền...
Đề bàiNêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN. Lời giải chi tiếtSự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:ADN: là chuỗi xoắn kép (gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit). Đơn phân của ADN là A (Ađênin), T...
Đề bàiNếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày...
Đề bàiTrong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?Lời giải chi...
Đề bàiTại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng tạo hóa lại có thể tạo nên những sinh vật có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?Lời giải chi tiếtPhân tử ADN chỉ được cấu tạo từ...