Bài 6. Diện tích đa giác


Phương pháp tính diện tích đa giác:Việc tính diện tích đa giác của một đa giác bất kì thường được quy về việc tind diện tích các tam giác. Ta có thể chia đa giác thành các tam giác hoặc...
Đề bàiThực hiện các phép đo cần thiết( chính xác đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa chia đa giác đó thành tam giác \(ABC\), hai tam giác vuông \(AHE, DKC\) và...
Đề bàiMột con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF // BG) và diện tích phần còn lại của đám đất. Phương...
Đề bàiThực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB // CE và được vẽ tỉ lệ \(\frac{1}{5000}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa chia đám...
Đề bàiTính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi hình vuông là 1cm, tỉ lệ \(\frac{1}{10000}\) ).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa kẻ thêm hình chữ nhật ABCD,...