Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai


Định líNếu hai cạnh tam giác nảy tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và góc tạo bởi các cặp đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng.
Đề bàiCho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như trong hình 36.- So sánh các tỉ số \({{AB} \over {DE}}\,\,\& \,\,{{AC} \over {DF}}\).- Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số \(\({{BC} \over {EF}}\)\(, so sánh với các...
Đề bàiHãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây (h.38): Lời giải chi tiếtΔABC và ΔDEF có\(\eqalign{& \widehat A = \widehat D = {70^o}  \cr & {{AB} \over {AC}} = {{DE} \over...
Đề bàia) Vẽ tam giác ABC có ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác...
Đề bàiTrên một cạnh của góc \(xOy\) (\(\widehat {xOy} \ne {180^0}\)), Đặt các đoạn thẳng \(OA= 5cm, OB= 16cm\). Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn \(OC= 8cm, OD= 10cm\).a) Chứng minh hai tam giác \(OCB\) và...
Đề bàiChứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì hai đường trung tuyến tương ứng với hai tam giác đó cũng bằng k.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:...
Đề bàiDựng tam giác \(ABC\), biết \(\widehat{A}\) = 600 và, tỉ số đường cao \(\frac{AB}{AC}\) = \(\frac{4}{5}\) và đường cao \(AH = 6cm\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo...