Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông- Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kiab)...
Đề bài Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.Lời giải chi tiếtHai tam giác vuông ΔDEF và ΔD’E’F’ có\({{DE} \over {DF}} = {{D'E'} \over {D'F'}} = {1 \over 2}\)⇒ ΔABD ∼ ΔACB (hai cạnh góc vuông)Áp...
Đề bàiTrên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp: Tam...
Đề bàiTam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54 cm2Tính độ dài cách cạnh của tam giác A'B'C'.Phương pháp giải -...
Đề bàiBóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. Tính chiều cao của cột điện.Phương pháp...
Đề bàiỞ hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AHa) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC,...
Đề bàiBóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống...
Đề bàiChân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó (h.53)Hướng dẫn: Trước tiên tìm cách...
Đề bàiCho một tam giác vuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính...