Bài 9: Prôtêin


Đề bàiChọn câu đúng. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:a) Liên kết phân cực của các phân tử nước.b) Nhiệt độ cao.c) Sự có mặt của khí 02.d) Sự có mặt của khí C02.Lời giải chi tiếtĐáp...
Đề bàiViết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit và prôtêin.Lời giải chi tiết- Công thức tống quát của axit amin: - Sự hình thành liên kết peptit: - Phân biệt các khái niệm:+...
Đề bàiPhân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin.Lời giải chi tiết* Phân biệt cấu trúc các bậc...
Đề bàiChọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi:a) Nhóm amin của các axit amin.b) Nhóm R- của các axit amin.c) Liên kết peptit.d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử...