Các số có năm chữ số (tiếp theo)


Đề bài1. Viết ( theo mẫu):Viết sốĐọc số86030Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi62300  Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một42980  Bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt60002 2. Số?a) 18301 ; 18301 ;… ;… ;…. ; 18306 ;….b) 32606 ; 32607 ;… ;…. ;… ; 32611 ;…c) 92999 ; 93000 ; 93001 ;… ;…. ;93004 ;..3. Số?a)...