Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100


Đề bài1. Tính nhẩm:80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =90 - 80 =...