Đề-ca-mét. Héc-tô-mét


Đề bài1. Số1hm = …m1 dam = …m1hm = …dam1km = …m1 m = …dm1 m = …cm1cm = …mm1m = ….mm 2.a) 4 dam = …..mNhận xét:4 dam = 1 dam x 4          = 10 m x...