Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa phân tử AND và ARN?Câu 2: Điều kiện cầ và đủ để quy định tính đặc trưng về cấu trúc hoa học của protein là gi?Lời giải chi tiếtCâu...
Đề bàiCâu 1: Nêu các chức năng chính của Protein, lấy ví dụ?Câu 2: Tại sao tế bào của các loài sinh vật lại có thành phần các nguyên tố hóa học cơ bẩn giống nhau?Lời giải chi tiếtCâu 1:...
Đề bàiCâu 1. Điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng giữa mỡ, photpholipit,steroid?Câu 2. Tại sao một số VSV sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ 1000C mà protein của chúng không bị biến tính?Lời giải...
Đề bàiCâu 1: Nêu cấu tạo chung và các dạng tồn tại, chức năng của Lipit trong cơ thể sống?Câu 2: Về cấu trúc hóa học AND hay protein đa dạng hơn? Vì sao?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Cấu tạo...
Đề bàiCâu 1: Nêu vai trò cảu các nguyên tố đa lượng và vi lương đối với sự sống của sinh vật?Câu 2: Tại sao trâu và bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?Lời giải chi...
Đề bàiKhoanh tròn vào đáp án đúngCâu 1. Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến làA. C, H, O, N, P, Ca.         B. C, H, N, Ca, K, S.C. C. O, N, C, Cl, Mg,...
Đề bàiKhoanh tròn vào đáp án đúngCâu 1. Những chất hữu cơ có thành phần cơ bản được tạo nên từ các nguyên tố đại lượng nào?A. ProteinB. Axit nucleicC. Lipit, cacbohidratD. Cả A, B và CCâu 2. Vai trò...
Đề bàiCâu 1. Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipitCâu 2. Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ, lập tức chúng cụp lại một cách nhanh chóng và sau 1 lúc lá cây sẽ trở về trang...
Đề bàiCâu 1. Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipit?Câu 2. Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ lập tức lá của chúng cụp lại và sau 1 lúc lá sẽ trở về vị trí bình thường....