Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Có mấy loại môi trường cơ bản? nêu đặc điểm, lấy ví dụ cho mỗi loại môi trường?Câu 2. Đặc điểm chung của VSV?Lời giải chi tiếtCâu 1.  Trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào nguồn gốc và...
Đề bàiCâu 1. Nêu đặc điểm của các kiểu dinh dưỡng ở VSV?Câu 2. Bình đựng nước thịt lâu ngày sẽ có mùi như thế nào? Vì sao?Lời giải chi tiếtCâu 1.  Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về...
Đề bàiCâu 1. Em hãy cho một số ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.Câu 2. Trình bày các khái niệm: hô hấp, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men?Lời giải...
Đề bàiCâu 1. Trình bày quá trình tổng hợp protein và polisaccarit?Câu 2.  Vì sao ăn kẹo lại rất dễ bị sâu răng?Lời giải chi tiếtCâu 1.Tổng hợp prôtêin   - Các phân tử prôtêin được tạo ra từ sự hình thành...
Đề bàiCâu 1. Trình bày quá trình tổng hợp Lipit và axit nucleicCâu 2.  Vì sao dưa muối để lâu ngày thường xuất hiện lớp váng trắng và dễ bị hư hỏng?Lời giải chi tiếtCâu 1. Tổng hợp lipit   - Tổng hợp...
Đề bàiCâu 1. Nêu các đặc ddiiemr khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô haaspkij khíCâu 2. Trình bày mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải?Lời giải chi tiếtCâu 1. Chỉ tiêu so sánhHô hấp hiếu...
Đề bàiCâu 1. Trình bày quá trình phân giải xenlulozo và ứng dụng?Câu 2.  Hãy điền nội dung thích hợp vào đoạn kiến thức sau:Căn cứ vào ______(1)______và ____(2)_______, vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng khác nhau: ____(3)_____,...
Đề bàiCâu 1. Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống sau:Quá trình tổng hợp (____(1)___) và phân giải (______(2)_____) là hai quá trình                   ____(3)________, nhưng ___(4)_____  trong hoạt động...
Đề bàiCâu 1. Tại sao khi để vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?Câu 2. Quá trình lên men rượu và lên men lactic có những điểm gì sai khác?         Lời giải chi tiếtCâu 1.Để quả vải chín qua...
Đề bàiCâu 1. Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ?Trên thị trường có các loại bột giặt sinh học, chữ ''sinh học'' ở đây là gì và có tác dụng để làm gì?Câu...