Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Nêu đặc điểm chung của tế bào nhấn sơ?Câu 2. trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gongi?Lời giải chi tiếtCâu 1- Kích thước nhỏ bé- Chưa có nhân hoàn chỉnh- Không có hệ...
Đề bàiCâu 1. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?Câu 2. Nêu cấu tạo và chức năng của lưới nội chấtLời giải chi tiếtCâu 1. - Vì...
Đề bàiCâu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào nhân thực?Câu 2: tại sao muốn giữ rau tươi phải thường xuyên vảy nước vào rau?Lời giải chi tiếtCâu 1:Cấu tao:+ Thường có hình cầu đường...
Đề bàiCâu 1. Tế bào chất là gì? Nêu các thành phần chính của tế bào chất?Câu 2. Trình bày cấu tạo và chức năng của Lizoxom?Lời giải chi tiếtCâu 1. - Tế bào chất là vùng nằm giữa màng...
Đề bàiCâu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của không bào?Câu 2. Phân biệt giữa ti thể và lục lạp?Lời giải chi tiếtCâu 1.Cấu tạo:+ có một lớp màng bao bọc+ tế bào thực vật thường có một...
Đề bàiCâu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn?Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Sự khuếch tán các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nao?Lời giải chi...
Đề bàiCâu 1. Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể?Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Phân biệt các khái niệm môi trường ưu trương, môi trường nhược trương, môi trường đẳng trương?Lời giải chi tiếtCâu...
Đề bàiCâu 1. Trình bày khái quát về tế bào?Câu 2. Nêu cấu tạo và chức năng của lục lap?Lời giải chi tiếtCâu 1:Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.- Hình dạng...
Đề bàiCâu 1. Hãy cho biết chức năng của không bào ở: tế bào lông hút của rễ; tế bào cánh hoa; tế bào đỉnh sinh trưởng ; tế bào lá cây của một số loại cây mà động vật...
Đề bàiCâu 1.  Hãy phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm.Câu 2. Nêu các cấu trúc bên ngoài màng tế bào?Lời giải chi tiếtCâu 1: Vi khuẩn Gram dươngVi...