Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Năng lượng là gì? Người ta chia năng lượng thành mấy loại, đặc điểm của mỗi loại? trong tế bào có những loại năng lượng nào?Câu 2. Enzim là gì? nêu cấu trúc của enzim?Lời giải chi...
Đề bàiCâu 1. Nêu cấu trúc của ATP. Giải thích tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?Câu 2. Trình bày khái niêm, bản chất và phương trình chuyển hóa của hô hấp tế bào?Lời...
Đề bàiCâu 1. Căn cứ vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim hãy giải thích vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 phản ứng nhát định?Câu 2. So sánh quá trình hô hấp tế bào...
Đề bàiCâu 1. Giải thích tuật ngữ” rối loạn chuyển hóa” trong chuyển hóa vật chất của tế bào?Câu 2. Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoại của quá...
Đề bàiCâu 1. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng  đến hoạt tính của enzim?Câu 2. Mối liên hệ  giữa 2 pha của quá trình quang hợp, và giải thích tại sao chu trình Kenvin còn được gọi là chu...
Đề bàiCâu 1.Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất?Câu 2. Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất như thế nào?Lời giải chi tiếtCâu 1. - Khái niệm: chuyển hóa...
Đề bàiCâu 1. Nêu khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?Câu 2. Nêu khái niệm quang hợp, viết phương trình tổng quát cảu quá trình quang hợp? Quang hợp được nhóm sinh vật nào thực hiện.Lời...
Đề bàiCâu 1. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu và sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gi? Tại sao gọi là con đường C3 và là một chu trình?Câu 2. Tế bào...
Đề bàiCâu 1. Trình bày mối liên quan giữa hô hấp và quang hợpCâu 2. Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa.Lời giải chi tiếtCâu 1....