Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của NST? Câu 2. Sự biến đổi hình thái của NST trong phân bào nguyên phân được biểu hiện qua sự đóng và duối xoắn diễn ra ở các kì ntn?Lời...
Đề bàiCâu 1. Các hoạt động của NST trong giẩm phân 1?Câu 2. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?Lời giải chi tiếtCâu 1.Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp...
Đề bàiCâu 1. Thế nào là chu kì tế bào? Nêu diễn biến của kì trung gian?Câu 2. So sánh sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?Lời giải chi tiếtCâu 1. Chu kì tế bào là trình...
Đề bàiCâu 1. Nêu sự biến đổi hình thái của NST trong chu kì tế bào? Sự biến đổi đó có ý nghĩ gì?Câu 2. Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân?Lời giải chi tiếtCâu 1.Sự biến...
Đề bàiCâu 1. Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân?Câu 2. Nêu những diễn biến trong quá trình giảm phân II?Lời giải chi tiếtCâu 1.Ý nghĩa sinh học của quá trình giảm phân- Giảm phân là hình...
Đề bàiCâu 1. Tại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?Câu 2. Nêu sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế...
Đề bàiCâu 1. Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ 1 hợp tử của người mang 46 nhiễm sắc thể đã tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể...
Đề bàiCâu 1. Hiện tượng các cặp NST tương đồng tiếp hợp với nhau trong kì đầu I của giảm phân có ý nghĩa gì?Câu 2.  Nêu diễn biến của quá trình nguyên phân?Lời giải chi tiếtCâu 1.  Trong giảm...
Đề bàiCâu 1. 5 tế bào sinh dục chín ở cà độc dược (2n = 24) tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Hỏi số tâm động, số nhiễm sắc tử trong tất cả các tế bào ở...
Đề bàiCâu 1.  Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy ?Câu 2. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78) tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần...