Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệmHãy khoanh tròn vào đáp án đúngCâu 1. Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?A. 1,5%               B. 65%C. 9,5 %              D. 18,5 %Câu 2. Vai trò cơ bản của các liên...
Đề bàiI. Trắc nghiệm.Hãy khoanh tròn vào đáp án đúngCâu 1. Hợp chất cacbohirdrat: đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là1. Glucozo2.Đường Ribo3. Glicogen- Xenlulozo4. Đường saccarozoA. 2 =>3...
Đề bàiI. Trắc nghiệmHãy khoanh tròn vào đáp án đúngCâu 1. Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?A. 1,5%                      B. 65%C. 9,5 %                     D. 18,5 %Câu 2. Vai trò cơ bản của các liên...
Đề bàiI. Trắc nghiệmHãy khoanh tròn vào câu trả lời đúngCâu 1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cấu thành các cơ thể sống?A 25                B  35C 45                D 55Câu 2. Tỷ lệ của nguyên tố cacbon trong...
Đề bàiI. Trắc nghiêmCâu 1. Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở thành phần nào sau đâyA. Màng tế bàoB. Nhân tế bàoC. Nhiễm sắc thểD. Chất nguyên sinhCâu 2. Một trong những chức của đường glucozoA. Nguồn...