Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1: Vi khuẩn nitrat hóa có kiểu dinh dưỡng như thế nào?A. Hóa tự dưỡngB. Hóa dị dưỡngC. Quang tự dưỡngD. Quang dị dưỡngCâu 2: Vi sinh vật nào...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?A. Vật chất di truyền chủ yếu trong nhân là ARNB. Không có hệ thống nội màngC. Bên ngoài màng sinh chất được bao bọc...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Hô hấp thực chất là một hình thức... các hợp chất cacbohiđrat.A. hóa dị dưỡngB. quang dị dưỡngC. hóa tự dưỡngD. quang tự...
Lời giải chi tiếtI. Trắc nghiệm 123456 CDABAB II. Tự luậnCâu 1. Tổng hợp prôtêin  - Các phân tử prôtêin được tạo ra từ sự hình thành liên kết peptit giữa các axit amin:   nAxit amin -> Prôtêin Tổng hợp pôlisaccarit   - Các phân tử...
Lời giải chi tiếtI. Trắc nghiệm 123456 AABCDB II. Tự luậnCâu 1. - Xảy ra bên ngoài cơ thể vi sinh vật nhờ quá trình tiết các enzim phân giải pôlisaccarit của chúng.   - Tạo ra sản phẩm là đường đơn...