Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là?A. sự tăng sinh khối của quần thể.B. sự tăng số lượng tế bào của quần thể.C. sự tăng kích thước của mỗi cá thể...
Đề bàiI. Trắc nghệmCâu 1: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?A. Pha lũy thừa            B. Pha tiềm phátC. Pha cân bằng           D. Pha suy vongCâu 2: Pha...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Khi ứng dụng nuôi cấy không liên tục vào thực tiễn, để thu được năng suất cao nhất và hạn chế tối thiểu các tạp chất, chúng ta nên thu sinh khối ở thời điểm nào?A....
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Đối với vi sinh vật, chất nào dưới đây được xem là nhân tố sinh trưởng?A. Vitamin            B. CacbohiđratC. Nước               D. LipitCâu 2: Chất nào dưới đây thường được dùng để...
Đề bàiCâu 1: Sinh trưởng của vi sinh vật là:A. Sự tăng số lượng tế bào và kích thước của quần thể.B. Sự tăng số lượng và kích thước tế bào.C. Sự tăng khối lượng và kích thước tế bào.D....