Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiI.Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Trong hô hấp tế bào, sau quá trình đường phân thì mỗi phân tử glucôzơ ban đầu tạo ra bao nhiêu phân tử axit piruvic?A. 3                           B. 1C....
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1.  Khi nói về ý nghĩa của quang hợp đối với con người nói riêng và sinh giới nói chung, có bao nhiêu nhận định dưới đây...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là chính xác?A. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây có ở enzim?A. Là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.B. Mỗi loại thường xúc tác...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Phản ứng trong tế bào được xúc tác bởi enzim là doA. Các cơ chất liên kết tạm thời với enzim tại trung tâm hoạt độngB....