Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệm. ( hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây?A. Kì trung gian            B. Kì giữaC. Kì đầu                       D. Kì cuốiCâu 2: Diễn biến quan trọng nhất...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Ở kì giữa của nguyên phân, các NST kép sắp xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?A. 4 hàng                  B. 3 hàngC. 2 hàng         ...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh  tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Có bao nhiêu kì của giảm phân mà tại đó, NST tồn tại ở trạng thái kép?A. 7 kì                   B. 6 kìC. 5 kì                    D. 4 kìCâu ...
Đề bàiCâu 1: Trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp được gọi là:A. Chu kì tế bào.   B. Quá trình phân bào.C. Phân chia tế bào.   ...
Đề bàiCâu 1: Kết quả của lần phân bào I trong giảm phân, từ 1 tế bào tạo ra:A. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép.B. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST...