Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô – Ban-dắc


Phân tích đoạn trích Đám tang lão Goriô của H.Balzac.BÀI LÀM   Ông Goriô bây giờ đã chết, nằm trong quan tài, nhưng vẫn cứ là nhân vật trung tâm của đoạn trích, cũng như ông là nhân vật trung tâm...
   Gợi dẫn:1. Hô-nô-rê đơ Ban-dắc (1799 – 1850), là nhà tiểu thuyết Pháp vĩ đại, một nhà văn hiện thực cách mạng đạt đến mức cổ điển, là một bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực, nổi tiếng với...
   Ban-dắc(1799 - 1850) là nhà tiểu thuyết Pháp nổi tiếng, "một bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực’’. Ông đã sáng tạo ra bộ “Tấn trò đời” đồ sộ, bất hủ gồm 97 tác phẩm với trên 2.000 nhân...