Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa – Phan Châu Trinh


    Phan Châu Trinh (1872 - 1926) biệt hiệu là Tây Hồ, quê ở Quảng Nam, một vùng quê, một xứ sở "địa linh nhân kiệt" lừng danh cả nước. Cụ là một chiến sĩ yêu nước, một chí...