Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính.

Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính.

Lời giải: 

Lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính:

– Thứ nhất là giúp bảng tính của mình đẹp hơn.

– Thứ hai nữa là giúp cho ta phân loại dữ liệu để thiết lập các công thức tính toán dễ hơn. 

Xem thêm:  Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.