Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Trả lời:

Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu, đó là:

– Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử;

– Trình chiếu các trang của bài trình chiếu.

Xem thêm:  Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.