Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Trả lời:

– Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

– Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung – hay gọi là địa chỉ của website.

>> Xem thêm:  Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không và bằng cách nào? hãy cho một ví dụ về việc sử dụng hợp lí các màu nền khác nhau trong một bài trình chiếu.