Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Trả lời:

– Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

– Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung – hay gọi là địa chỉ của website.

Xem thêm:  Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện