Hình vuông, hình tròn


                  Hình vuôngHình tròn
Đề bài1. Tô màu:2. Tô màu:3. Tô màu:4. Làm thế nào để có các hình vuông? Lời giải chi tiết1.2. 3.4.