Tiếng Anh lớp 7 Archive

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 14: Freetime fun

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 14: Freetime fun A. Time for TV (Phần 1-4 trang 139-143 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: 6.00 pmTin tức bằng tiếng Anh 6.15

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 16: People and Places

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 16: People and Places A. Famous places in Asia (Phần 1-4 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Hoa: Đó là cái gì

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 15: Going out

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 15: Going out A. Video games (Phần 1-3 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Lan: Bạn đi đâu đấy, Nam? Nam: Mình

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 13: Activities

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 13: Activities A. Sports (Phần 1-6 trang 129-133 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) Hướng dẫn dịch: Một cuộc khảo sát mới đây về

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Let's eat!

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Let's eat! A. What shall we eat? (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen and read. Then practice with a partner. (Nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Hôm qua,

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11: Keep fit, stay healthy

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11: Keep fit, stay healthy A. A check-up (Phần 1-3 trang 107-109 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) The students of Quang Trung School are having a

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10: Health and Hygience

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10: Health and Hygience A. Personal hygiene (Phần 1-4 trang 99-102 SGK Tiếng Anh 7) 1. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) A letter from Mom (Một lá thư từ mẹ.) Hướng dẫn

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9: At home and away

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9: At home and away A. A holiday in Nha Trang (Phần 1-5 trang 86-91 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Liz is talking to Ba about

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8: Places

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8: Places A. Asking the way (Phần 1-5 trang 79-82 SGK Tiếng Anh 7) 1. Name the places. (Đặt tên các nơi chốn sau.) a) National Bank of Vietnam b) Saint Paul Hospital c) Sofitel Metropole Hotel d) Post office

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7: The World of Work

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7: The World of Work A. A student's work (Phần 1-4 trang 72-75 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Chú: Hoa, ăn sáng đi